Themes

Extension » Themes » Metro Themes

Metro Blue

Metro Gray

Metro Green

Metro Orange

Metro Red

Download the EasyUI Extension:

jquery-easyui-themes-metro.zip